top of page

Գրքեր

 

Թանգարանում պահվող ձեռագիր, օտարալեզու, ռուսերեն, հայերեն

գրքերը բաժանված են 5 խմբի

Ա. Գրքեր, որոնք եղել են հայ բժիշկների անձնական գրքերը (հայերեն, ռուսերեն օտար լեզուներով), որոնցով սովորել են ուսանողական տարիներին և գիտելիքները խորացրել արդեն բժիշկ աշխատելիս:

Բ. Գրքեր, որոնք հեղինակել են հենց իրենք` հայ բժիշկները, և նախատեսված են եղել ուսանողների և բժիշկների համար:

Գ. Գրքեր, որ հեղինակել են հայ բժիշկները, որոնք, սակայն ոչ թե բժշկական, այլ գեղարվեստական բնույթի են` վեպ, պատմվածք, հուշագրություն, բանաստեղծություն, պիես, փիլիսոփայություն և այլն:

Թանգարանում պահվում են շուրջ 150 հայ բժիշկ-գրողների հեղինակած շուրջ 500 գիրք:

Դ. Գրքեր, որոնք գրել են ոչ բժիշկ գրողները` հայ և այլազգի նշանավոր բժիշկների, նրանց կատարած սխրագործությունների մասին:

Ե. Գրքեր, որոնք որպես նվեր ստացել են հայ բժիշկները իրենց գործընկերերից, ընկերներից, բարեկամներից, հիվանդներից և այլն:

Վերոհիշյալ 5 խմբերի գրքերից շատերի վրա կան հեղինակային ընծայագրեր, էքսլիբրիսներ, ստորագրություններ, գրառումներ, կնիքներ և այլն:

Ամիրդովլաթ Ամասիացու պատգամը. «Եղիր հետեւող իմաստութեան հետ, եթէ չուսանիս` բժիշկ ես անգէտ»:

Պարբերականներ

Թանգարանում պահվում են 19-21-րդ դարերում, աշխարհի տարբեր երկրներում հրատարակված հայերեն, ռուսերեն և օտար լեզուներով բժշկական և առողջապահական, մասնագիտական և հանրամատչելի բազմաթիվ թերթեր, ամսագրեր, հանդեսներ, տարեգրքեր:

Հայտնի է, որ առաջին հայկական բժշկա-առողջապահական ուղղվածության պարբերականը եղել է ,,Աստղիկ Արևելյան’’-ը, որը 1855-56 թթ. հրատարակվել է Կոստանդնուպոլսում: 

bottom of page